Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Examens - Ik heb geen creditbewijs behaald in de eerste zittijd. Moet ik proberen dit tekort op te halen in de tweede zittijd?

Oplossing

We adviseren steeds opleidingsonderdelen waarvoor je een tekort behaalde, af te leggen in de tweede zittijd om er alsnog een creditbewijs voor te behalen om zo je leerkrediet te kunnen terugwinnen en je studievoortgang gunstig te beïnvloeden. Zoniet, kan je het in een volgend academiejaar opnieuw in je studieprogramma opnemen (maar dan moet je je er wel opnieuw voor inschrijven en er studiegeld voor betalen; ook het corresponderende studiepuntenaantal wordt opnieuw van je leerkrediet afgetrokken). Behaal je er een hoger resultaat voor, dan zal dit hogere resultaat meetellen voor de berekening van je graad van verdienste.

Zit je echter in je bachelordiplomajaar, en werd je in de eerste zittijd (dus mét dit tekort) geslaagd verklaard, dan kan je het opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar (in je masteropleiding dus) terug opnemen maar enkel in een aanvullend creditcontract. Het resultaat dat je dan behaalt, zal geen invloed meer kunnen uitoefenen op je dan reeds behaalde bachelordiploma noch op je graad van verdienste. Wel zal je op die manier er alsnog een creditbewijs voor kunnen behalen (voor de aanvraag tot inschrijving met creditcontract: zie formulier "Voorafgaande toelating").

Je kan ook aan de voorzitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger schriftelijk melden dat je niet wil slagen. De schriftelijke melding moet gebeuren binnen een vervaltermijn van zeven dagen die ingaat de dag na de bekendmaking van het deliberatieresultaat. Indien de voorzitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger de melding van de student ontvankelijk verklaart, trekt de examencommissie het slagen van de student in. (zie art. 17.1.5 OER). Op die manier kan je toch opnieuw inschrijven voor de 2e zittijd.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Examens - Ik heb een credit behaald in de 1e zittijd. Mag ik proberen een hoger resultaat te behalen in de 2e zittijd?
Deliberatie - Wanneer ben ik geslaagd?
Deliberatie - Wat zijn de deliberatiecriteria voor de master na masteropleiding?
Deliberatie - Wat zijn de deliberatiecriteria voor de masteropleiding?
Deliberatie- Wat zijn de deliberatiecriteria voor de bacheloropleiding?
Artikel details
Artikel ID: 174
Categorie: Examens
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (8)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid