Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Examens - Waarvoor kan ik terecht bij de ombudspersoon?

Oplossing

De facultaire ombudspersonen hebben volgende taken en verplichtingen

  • bemiddelen tussen student en examinator, met als doel het voorkomen of oplossen van problemen; deze bemiddelingsrol heeft in eerste instantie betrekking op de examensituaties, inbegrepen permanente evaluatie;
  • voor algemenere onderwijsproblemen, bijvoorbeeld in verband met het verloop van de cursussen, de manier van lesgeven of de collegeroosters, doorverwijzen naar de juiste aanspreekpunten zoals de decaan van de faculteit, de voorzitter van de onderwijscommissie, de onderwijs- of studentenadministratie, de studiebegeleiders of de studentgerichte diensten en zo nodig optreden als bemiddelaar;
  • verstrekken van informatie aan studenten over het examenreglement, na raadplegen van het departement onderwijs, de juridische dienst en/of de centrale ombudspersoon in geval van twijfel;
  • doorverwijzen van studenten met functiebeperkingen of problemen zoals faalangst, stress, concentratieproblemen of slapeloosheid naar de studentgerichte diensten;
  • bijwonen van examens op gemotiveerde vraag van de student of de examinator;
  • inlichtingen vragen over de examens, eventueel vóór beraadslaging van de examencommissie voor het vrijwaren van de rechten van alle partijen en in het bijzonder studenten, met inachtneming van de geheimhouding ten aanzien van de student;
  • met raadgevende stem deelnemen aan de beraadslagingen van de examencommissies voor het vrijwaren van de rechten van alle partijen en in het bijzonder studenten; dit betekent dat een ombudspersoon kan tussenkomen tijdens de besprekingen of een stemming kan vragen, al dan niet geheim;
  • verstrekken van informatie bij intern beroep vóór en na de beraadslaging, waarbij het van belang is de studenten en de examinatoren te informeren over de procedure; de ombudspersoon geeft de studenten en de examinatoren raad en tracht een oplossing voor het gestelde probleem te vinden, maar treedt nooit in de plaats van de studenten of de examinatoren;
  • adviseren van de bevoegde instanties bij fraude;
  • naargelang de interne organisatie van de betrokken faculteit, instaan voor de registratie van de niet-deelname aan de examens en/of tussenkomen bij problemen bij het verplaatsen van examens ingeval van overmacht.

Zie ook: "Hoe kan ik de ombudspersoon bereiken?"

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Examens - Hoe kan ik de ombudspersoon bereiken?
Examens - Kan ik een examen verplaatsen?
Examens - Ik ben werkstudent en ik moet werken tijdens de examens, wat nu?
Artikel details
Artikel ID: 221
Categorie: Examens
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.4/5.0 (5)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid